GDPR

PRIVACYVERKLARING

Als Po-Wong vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Ons contactadres inzake privacy is:

Po-Wong vzw t.a.v. Jan Fransen

po.wong.vzw@gmail.com

Welke gegevens verwerken we? 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen: 

• Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail. 

• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit 

Wie verwerkt de gegevens? 

De gegevens worden verwerkt door de leden van het bestuur van Po-Wong vzw.

Verstrekking aan derden 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit absoluut noodzakelijk is voor de doelstellingen van de verzameling.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 

Po-Wong vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Po-Wong vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaren na lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens 

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

Alle personen die namens Po-Wong vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Je rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hogervermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

Wijziging privacyverklaring 

Po-Wong vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 30/08/2018.

ADRES

Sint-Ritacollege
Pierstraat 1, Kontich

TRAININGEN

maandag: 20u - 22u
woensdag: 20u - 22u

How to set up a website - Check it